PILIGRIMO VADOVAS PO STEBUKLINGAS  MARIJOS VIETAS
Lietuva Marijos žemė
© Robertas Gedvydas Skrinskas, Kaunas 1999m.

3 SKYRIUS. PERKELTI PAVEIKSLAI

Šiame skyriuje pateikiami tie patys stebuklingi Marijos paveikslai, priklausantys tai pačiai grupei kaip ir 2-ame skyriuje. Istorijos įvykių nublokšti
į kitas vietas, šie paveikslai laukia tos valandos, kai galės grįžti į savo bažnyčias. Tuo tarpu tos bažnyčios daugiausia buvo uždarytos,
paverstos sandėliais. 2- ame skyriuje suminėti kai kurie paveikslai buvo taip pat kilnojami, bet tų kilnojimų padarytos žaizdos jau užgijo, o šitų —
ne. Apie dabar Baltarusijoje esančių perkeltų paveikslų padėtį yra labai mažai informacijos. Dėl kai kurių jų perkėlimo teko remtis tik žodiniu
kokio vietinio žmogaus liudijimu. Trūkstant faktų, kai kurios vietos tik paminimos su nuoroda, kur plačiau apie šiuos paveikslus aprašyta arba iš
kur gauta žinia apie perkėlimą.

                                        1. KRYŽIAI — Meteliai

VIETA. Dusios ežero vakarinėje pakrantėje.

PRIKLAUSYMAS. Vilkaviškio vyskupija, Alytaus dekanatas, Metelių parapija.

VARDAS. Meteliai arba Barūnų Kryžiai. Šioje vietoje ilgą laiką stovėjo 1702 m. pastatyti trys kryžiai.

ISTORIJA. Tarp Žebriškių ir Sutros kaimų, miškais apaugusioje pakilesnėje vietoje 1702 m. buvo sustojusi Lietuvos kariuomenė, vadovaujama
etmono kunigaikščio Mykolo Višnioveckio. Jis su kariuomene, slėpdamasis tarp Metelių ir Dusios ežerų, tikėjosi sulaikyti traukiantį per Sūduvą
link Gardino švedų karalių Karolį XII. Prieš tai Višnioveckis, būdamas Barūnuose, Ašmenos apskrity, norėdamas užsitikrinti Švč. Mergelės
Marijos globą karo pavojuose, liepė ten esantį stebuklais išgarsėjusį paveikslą nutapyti ant varinės skardos. Prieš tą Barūnų paveikslo kopiją
jis savo žygiuose drauge su kariuomene melsdavosi. Atvykęs prie Dusios ežero 1702 m. Sekminių vigilijoj, įrengė kariuomenės stovyklą ir
parinko vietą, kur kapelionas Sekminių dieną prieš Marijos paveikslą atlaikė pirmąsias Mišias. Po savaitės, Švč. Trejybės dieną, tos tikėjimo
paslapties pagerbimui buvo pastatyti trys kryžiai. Ant vieno iš jų pakabintas Marijos paveikslas. Čia kasdien buvo laikomos pamaldos. šv. Petro
ir Povilo dieną, kapelionui bebaigiant laikyti šv. Mišias, žvalgai pranešė, kad švedų dalis eina prie tos vietos. Etmonas tuojau parengė
kariuomenę mūšiui, bet buvo priverstas trauktis. Per sumišimą užmiršo Marijos paveikslą. Po kiek laiko etmonas prisiminė ir pasiuntė tarną jį
surasti ir atnešti, bet tarnas grįžo be nieko — kryžių vieta jau buvo priešų užimta.

Praslinkus kiek laiko, piemenys užtiko miške kryžius ir prie vieno pakabintą Marijos paveikslą. Apie radinį pranešė kaimo gyventojams. Vienas
kaimietis parsinešė paveikslą į savo namus ir paslėpė.

Po keliolikos metų senas etmono kareivis grįžo pro tą kaimą namo. Iš nuovargio sunkiai susirgo ir apako. Kiek pasveikęs, bet netekęs regėjimo,
norėjo aplankyti netoli esantį savo giminaitį, todėl prašė, kad jį ten kas pavedėtų. Jam buvo duotas vadovu vienas kaimo senelis. Beeinant
užsimezgė kalba apie tuos miške rastuosius kryžius. Tada kareivis tarė, galbūt tai yra tie patys, kuriuos karo su švedais metu etmonas Mykolas
Višnioveckis čia kažkur prie Dusios ežero Švč. Trejybės dieną liepęs pastatyt. Ir apgailestavo, kad negali matyti tos vietos, malda ir krauju
pašvęstos: "Dieve mano, kokia nelaimė! Kad aš galėčiau matyt, atpažinčiau tą vietą, kur mūsų stovykla buvo įrengta, tuos takus, kur sveikas
vaikščiojau, pažinčiau tuos kryžius, prie kurių tada jaunas ir sveikas meldžiausi. Pamatyčiau ir tą Dievo Motinos paveikslą, kurį etmonas labai
vertino ir gerbė". Taip bekalbėdami prisiartino prie tos vietos, kur buvo kryžiai. Staiga aklas kareivis sušuko: "Žiūrėk, prieteliau, kas su manim
dedasi, visiškai matau ir esu sveikas! Tai yra vieta, kur buvo mūsų stovykla! Štai aikštė, kur Mišių klausydavom. Štai kryžiai, kuriuos etmonas
liepė pastatyti. Tik nėra paveikslo, kuris buvo ant kryžiaus pakabintas. Greičiausiai jis pateko į švedų rankas". Puolęs ant kelių kareivis dėkojo
Dievui už stebuklingą regėjimo atgavimą ir grįžo į kaimą. Žmonės labai stebėjosi, o jis papasakojo, kas su juo atsitiko. Papasakojo ir kryžių
atsiradimo istoriją. Ūkininkas, turėjęs pas save paveikslą, prisipažino jį paėmęs. "Parodyk jį man, — tarė kareivis, — aš atpažinsiu. Jis yra
nedidelis, pieštas ant skardos ir turi įrėžtus 1701 metus. Kitoj pusėj įrašas "Barūnų Švč. Dievo Motina". Apžiūrėjus paveikslą, tikrai rasta
viskas, kaip kareivis nupasakojo. Tada kaimo ūkininkai sutarė paveikslą vėl pakabinti senoje vietoje ant vieno kryžiaus.

Šis įvykis plačiai nuskambėjo apylinkėje. Žmonės ėmė lankyti tą paveikslą ir kryžius, ypač per Sekmines, Švč. Trejybės šv. Petro ir Povilo
šventes.

Paskutiniais Lietuvos-Lenkijos gyvavimo metais Šventežerio koliatorius sugalvojo padidinti savo parapiją. 1793 m. prijungė kai kuriuos Metelių
parapijai priklausančius kaimus. Tarp jų ir Kryžių vietą. Sužinojęs tai Metelių klebonas M.Ryškevičius nuvažiavo į Kryžius, nusikabino
paveikslą ir parsivežė į Metelius. Kadangi žmonės vis tiek ėjo ir dėjo aukas prie Kryžių, klebonas liepė nakčia iškasti kryžius ir pastatyti Metelių
šventoriuje. Bet žmonės, neklausydami kunigų draudimų per pamokslus, vis vien lankė tą vietą. Kai 1798 m. Kryžiai grįžo Metelių parapijai,
Metelių klebonas M.Ryškevičius paveikslą ir kryžius, nieko nesiklausęs, grąžino į senąją vietą. 1799 m. įsimaišė šlėkta Kristupas
Misiurevičius, kurio nuosavybėje stovėjo kryžiai, ir prasidėjo ginčai su klebonu Ryškevičiumi. Jų ginčas pasiekė prūsų valdžią, ir ji per
vyskupiją 1804 m. įsakė kryžius bei paveikslą pargabenti į Metelių bažnyčią. Betgi žmonės senu papročiu lankydavo senąją vietą ir ten
melsdavosi. 1807 m. baigėsi prūsų okupacija. Sūduva buvo priskirta prie Varšuvos kunigaikštystės. Metelių klebonu tapo I.Žibanavičius.
Žebriškių kaimo gyventojai pargabeno kryžius į senąją vietą. Jau 1810 m. klebonas Ignas Žibanavičius gavo iš vyskupo Galaševskio leidimą
kryžių vietoje pastatyti koplyčią. Dėl vietos savininko Domininko Bialonio užsispyrimo kelerius metus nebuvo galima to sumanymo įvykdyti.
Tik 1815.II.15 gavus Bialonio sutikimą, tų metų X.21 pradėta koplyčios statyba. Baigta sekančiais metais prieš Sekmines. Popiežius Pijus VII
lankantiems tą koplyčią žmonėms suteikė atlaidus. Seinų vyskupas Marcijevskis pirmas atlaikė joje šv. Mišias 1816.V.25. Koplyčios altoriuje
buvo įdėtas Marijos Barūniškės su trimis kryžiais paveikslas. Jį nupiešė Kauno dailininkas Smuglevičius už 48 auksinius. 1816 m. paveikslą
padovanojo Rumbonių girininkas Voitovičius.

1821 m. kun. Ignas Žibanavičius sumanė padidinti Kryžių koplyčią. Senąją nugriovė ir pastatė naują. 1821 m. spalio pirmąjį sekmadienį, nors
koplyčia nebuvo galutinai įrengta, vysk. Marcijevskis atlaikė pirmas skaitytines Mišias. Kitą sekmadienį Rožinės oktavoje buvo atlaikytos
iškilmingos šv. Mišios, dalyvaujant daugybei žmonių. Nuo to laiko Kryžių koplyčioje vyksta Rožinės oktavos atlaidai, nes 1821 m. buvo
išsirūpinta iš Karmelitų ordino teisė Kryžių koplyčioje įrašyti į škaplierius.

Tais pačiais metais buvo iškastas griovys apie šventorių ir du grioviai į ežero pusę — nusausinti drėgną vietą. Šventorius buvo aptvertas ir
pastatytas namelis sargui.

Didesnei legendinio Marijos paveikslo pagarbai buvo padirbtas gražus nešiojamas altorėlis ir jame įdėtas paveikslas. Altorėlį nešdavo
procesijos metu. Koplyčia galutinai užbaigta 1822 m. Tais metais per Sekmines vysk. sufraganas Polikarpas Marcijevskis suteikė Sutvirtinimo
sakramentą 5 593 asmenims. Netrukus popiežius Leonas XII 1825.IV.22 suteikė Kryžiams visoms trims Sekminių dienoms ir šv. apaštalų Petro ir
Povilo šventei amžinuosius atlaidus.

1865 m. koplyčią truputį paremontavo kun. Baltramiejus Byla. Jam mirus, vikaras Vincas Jurgilas tapo klebonu ir pasiryžo Kryžiuose pastatyti
naują koplyčią — bažnyčią. 1902 m. koplyčia buvo visai susenusi, supuvusi, į žemę susmegusi. Buvo aišku, kad rusų valdžia neleis statyti
naujos bažnyčios. Mat rusai Kryžių koplyčios nemėgo: čia rinkosi tūkstančiai žmonių, kurie vieną dieną galėjo "susibuntavoti"; sugriuvus
koplyčiai, neturės kur rinktis. Kunigas Jurgilas susitarė su vienu Veisiejų žydu rangovu dėl naujos koplyčios statybos. Veisiejų miškuose buvo
parengta visa statybinė medžiaga ir sustatyti pagrindiniai koplyčios griaučiai. Netrukus parapijiečiai ją parvežė į Padusį ir sustatė taip, kad
senoji liko viduje naujosios. Koplyčios baigiamuosius darbus atliko Naujalis iš Straigiškės. Pastačius naująją, senoji buvo suardyta ir išnešiota.
Rusų valdžia pastebėjo, kad senosios begriūvančios koplyčios vietoje stovi erdvi, gana gražiai atrodanti bažnyčia. Valdžios atstovai prikibo
prie kun. Jurgilo, bet gerai pavaišinti ir gavę kyšių didelių priekabių neieškojo. Bažnytėlė kainavo 6 000 rublių. Buvo pastatytas ir namelis
apsistoti atvažiuojančiam kunigui, jame gyveno tik koplyčios sargas.

Pirmas kryžius buvo evangelijos pusėj, antras kabojo prie įėjimo į bažnyčią, o trečias — ties didžiuoju altoriumi.

Ilgą laiką Kryžių bažnyčia savo žemės neturėjo. Zebrėnų dvaro savininkas Dimukauskas padovanojo 2 ha pievų, o vėliau Lietuvos respublikos
valdžia davė dar 2,4 ha pievų. Visa šita žemė buvo naudojama maldininkų vežimams statyti.

1915 m. per karo veiksmus vienas sviedinys apgadino didįjį altorių. Netrukus koplyčia buvo sutaisyta.

Praūžė I pasaulinis karas. Tautos kilo į laisvę. Viskas kilo iš mirties ir griuvėsių naujam gyvenimui. Lietuva tapo nepriklausoma valstybė,
nusimetusi svetimųjų jungą, trukusį 123 metus. Daug kas buvo sunaikinta, daug kur reikėjo pradėti iš naujo ir beveik iš nieko. Kun. Vincas
Jurgilas tuoj po karo pasirūpino suremontuoti Kryžių bažnyčią, įrengė dešinėje pusėje šoninį altorių. 1930 m. per saleziečius iš Italijos
parsiųsdino Marijos Krikščionių Pagalbos paveikslą. Jį įtaisė į didįjį altorių, o legendinį perkėlė į šoninį altorių.

1944 m. liepos pabaigoje rusų sviediniai smarkiai sužalojo Kryžių bažnyčią, vėl apgadino didįjį altorių, sudaužė bažnyčios gale iš lauko esantį
kryžių. Po karo veiksmų bažnyčia buvo aptvarkyta.

1945 — 1952 m. Lietuvoje esant neramiems laikams, vis dažniau buvo daromos kratos Kryžių bažnyčioje, ieškoma partizanų. Įtarė, kad jie čia
slapstosi. Bažnyčia buvo pradėta naikinti: atlupinėjamos grindys, sienų lentos, apardomi altoriai. Tuometinis Metelių klebonas Juozas Aleksa,
bijodamas, kad per ten laikomas pamaldas neprimestų ryšio su partizanais, norėdamas išvengti nesusipratimų su valdžia ir pavojaus savo
laisvei, 1948 m. vasarą niekieno neverčiamas atsisakė Kryžiuose laikyti pamaldas. Paveikslus ir tris kryžius pervežė į Metelius. Bažnyčia buvo
palikta likimo valiai. 1948.IX.28 Kryžių bažnyčia buvo užregistruota (registracijos byla Nr.695) ir įteiktas registracijos pažymėjimas. Bet
pamaldos vis tiek nebuvo atnaujintos. Negana to, atlaidai buvo perkelti į Metelių bažnyčią.

1951 m. A.Gardžiuliui ir A.Stašauskui lankantis pas Religinių reikalų įgaliotinį, Pušinis pabrėžė, kad dėl Kryžių kalba baigta, nes jau seniai pats
klebonas laisva valia atsisakė toje bažnyčioje pamaldas laikyti.

Kai 1951 m. į Metelius buvo atkeltas klebonu Mykolas Žemaitis, jis aptvarkė šventorių, iškirto medelius. Iš sargo namelio nusprendė pasistatyti
Meteliuose kleboniją. 1958.VI padarė ką sugalvojęs. Valdžia užsirūstino ir kleboną iškėlė. Į šią vietą buvo atkeltas kun. Stasys Šivokas. Jam
stengiantis atnaujinti pamaldas Kryžių bažnyčioje, valdžia kiekvieną kartą primindavo ir tai, kad kleboniją pats kunigas savavališkai nugriovė.

Jau nuo 1948 m. Kryžių bažnyčia buvo ardoma. Sunaikinti vargonai ir altoriai.

Ruošiantis nugriauti bažnyčią 1963.VII.9, į Maskvos CK buvo nusiųsta skubi telegrama prašant jos negriauti. Tai sukėlė ant kojų saugumą ir
rajono valdžią, kuri ėmė terorizuoti siuntusius telegramą. Tą pačią dieną iš Lazdijų arešto namų atvežė būrį menkos moralės žmonių ir,
dalyvaujant milicijai bei vietinei valdžiai, ėmė griauti bažnyčią. Pirmiausia ant stogo užsikorė Dusios kolūkio pirmininkas Jančiulis, o paskui ir kiti
lupo stogą. Griovimo darbai, kuriems pasitelkti penki traktoriai ir dvi mašinos, užtruko iki liepos 13 d. Dalis lentų buvo panaudota kultūros
namams. Altorių lentomis tvėrė kiaulėms gardus, kažkiek medžiagos visai sunyko. Vietos gyventojai ir Lazdijų statybos kolonos darbininkai
atsisakė griauti toliau.

Lazdijų rajono valdžia apgaulės būdu norėjo surinkti iš gyventojų parašus, esą jie prašę nugriauti bažnyčią. Šis triukas jiems nepavyko.
Mėgino išgauti bažnytinio komiteto pirmininko parašą. Norėjo, kad klebonas paimtų bažnyčios inventorių, klausyklas altorius ir už tai
pasirašytų. Šiems nesutikus pasirašyti, viską sudaužė ir nuvežė su kitu laužu.

Apie tuos įvykius 1987.VII.4 vietinė valstietė taip papasakojo: "Dusios kolūkio pirmininkas Juozas (?) Jančiulis įsakė sugriauti bažnyčią.
Pasamdė kandžiulninkus iš Lazdijų. Davė po 30 rublių, ir tie sudraskė bažnyčią. Po metų Jančiulis, valgydamas rytą blynus su varške, užspringo
ir numirė".

Apie 1984 m. Kryžiaus bažnyčios vieta taip atrodė.

nuotrauka

Nuo ežero kranto 60 m apaugusi tankiais medžiais, dilgėlėm. Netoliese aukšta tuopa. Aplink daug balų. Priėjau tik nusiavęs batus, o vienoj
vietoj koja įlindo į purvą iki kelio. Dar teko perlipti dvi spygliuotas vielas — arklių ganyklos aptvarą. Pačioje toje vietoje matosi bažnyčios
pamatai. Stovi kryžiai, prie medžių pririšta paveikslų, kryželių.

Teko girdėti, kad iš bažnyčios medžiagų pastatytą klubą Teizų apylinkėje, Graužų kaime, tikintys žmonės po dvejų metų specialiai sudegino.

Kunigas St.Šivokas sumanė Jurgilo bažnyčią paversti Kryžių bažnyčios atminimo koplyčia. Padirbdino gražų altorių, jame įmontavo minėtą
Krikščionių Pagalbos paveikslą, šv. Agotos paveikslą ir įkėlė tris kryžius.

Užsienio lietuviai neliko bejausmiai Kryžių bažnyčios likimui. JAV gyvenantis kun. Jonas Buikus su prelatu Ladu Tulaba įsteigė Kryžių
šventovės atstatymo fondą. Šiam fondui užsakius, žinomas italų skulptorius Gian Vincenzo Mussner iš medžio išdrožė Švč. Mergelės Marijos
statulą (1,75 m), sukurdamas ją Kryžių Dievo Motinos paveikslo pavyzdžiu. Ji buvo laikoma Lietuvių kolegijos koplyčioje Romoje. Regensburge
(Vokietijoje) pagaminta puošni monstrancija, įsigyta ir kitų liturginių reikmenų. Po atgimimo, 1992 m., bažnytėlę pradėta atstatinėti.

PAVEIKSLO ISTORIJA. Etmono Višnioveckio didžiai gerbtas Marijos paveikslas kabojo ant kryžiaus, po to valstiečio troboje, vėl Padusy,
pervežtas į Metelių bažnyčią, vėliau sugrąžintas į senąją vietą. Pastačius koplyčią Kryžiuose, šis paveikslas 1820 m. įstatytas į gražiai
padirbtą nešiojamą altorėlį ir buvo nešamas procesijos metu. 1902 m. pastačius naują koplyčią, šiam paveikslui dailininkas A.Zmuidzinavičius
pripiešė foną, debesėlius ir spindulius. Jis buvo įdėtas į didįjį altorių, kur išbuvo iki 1930 m., kai kun. Jurgilas jį perkėlė į šoninį altorių. Čia
paveikslas išbuvo iki 1948 m., kol kun. J.Aleksa jį su kitais bažnyčios paveikslais nusivežė į Metelius. (Pradžioje paveikslai buvo Ušinskų
koplyčioje. Kun. Jurgilo statytoje koplyčioje buvo patalpinti trys kryžiai iš Kryžių bažnyčios.) Meistras Gabrys Jelenskas padirbo nešamą
altorėlį, užsibaigiantį trimis kryžiais, ir jame buvo įdėtas šis paveikslas. Antroje pusėje — šv. Petro paveikslas. Atlaidų metu altorėlis su
išgarsėjusiu paveikslu būdavo pastatomas ant šv. Jurgio altoriaus Marijos atvaizdu į žmones, tik per šv. Petro atlaidus votyvos metu buvo
atsukamas šv. Petro paveikslas, o po votyvos — vėl Marijos. Kun. M.Žemaitis Ušinskų koplyčioje įrengė kleboniją, paveikslai buvo pernešti į
bažnyčią ir Marijos Barūniškės paveikslas pastatytas šalia šv. Jurgio altoriaus. Procesijos metu tą paveikslą nešdavo aplink bažnyčią. Kun.
Šivoko rūpesčiu buvo padirbti balti iškilmingi rėmai ir atvaizdas įdėtas po stiklu.

APRAŠYMAS. Paveikslas yra dešinėje pusėje. Dydis 15x20 cm ar net mažesnis. Jis yra rėmuose, kurių vidinė kampų ir briaunų pusė
suapvalinta, o išoriniai apie 1,0x1,2 m dydžio. Tarp paveikslo ir rėmų eina šviesos srautai, pradžioje šviesūs, paskui mėlyni. Marija sėdi
raudonais drabužiais. Kairėje pusėje laiko Kūdikėlį baltu apdaru. Jėzus kairę ranką laiko ant krūtinės, dešine laimina. Abu su karūnomis. Jėzus
žiūri link Marijos, o ji link Jo. Po apačia užrašas: "Obraz Panny Barunskej..." Prie paveikslo buvo aptaisas, bet dabar nuimtas. Paveikslas
peršautas kulkos ar sužalotas skeveldros.

2. Išgarsėjo Kryžiuose ir kitas Marijos paveikslas. Jį nutapė Kaune dailininkas Smuglevičius. Nupirko Rumbonių girininkas Voitovičius už 48
auksinius. Paveikslas buvo įdėtas į didįjį altorių, užleidžiamas gražiomis užuolaidėlėmis, kurias per pamaldas praskleisdavo, o šiaip buvo
uždengiamas Švč. Trejybės paveikslu. Pastačius naują koplyčią, paveikslui atsirado vieta šalia didžiųjų durų esančioje mažoje koplytėlėje. Čia
prie jo buvo dedama visos aukos, meldžiamasi, pradedama ir užbaigiama eiti keliais apie bažnyčią, daromi įžadai, prašoma ir dėkojama.

Uždarius koplyčią, paveikslas pervežtas į Metelius. Pradžioj buvo šventoriuje esančioje Ušinskų koplyčioje, vėliau perneštas į bažnyčią ir
pakabintas kairėje pusėje šalia šv. Mykolo altoriaus, žemiau sakyklos, kur ir dabar yra.

APRAŠYMAS. Dydis apie 1,4x1,5 m. Po apačia užrašas "Panna Barunska, Trzech Krzyzow. Anno 1816". Debesyse — trys kryžiai, virš jų
Marija iki pusės, žiūri tiesiai. Su karūna, mėlynu apsiaustu. Dešine ranka laiko skeptrą, kaire laiko Kūdikėlį su baltu palijum. Jėzus kairėj rankoj
laiko Žemės rutulį, dešine laimina. Nuo Marijos galvos sklinda spinduliai ir aplink dvylika žvaigždžių.

3. 1930 m. per saleziečius iš Italijos kun. Jurgilo rūpesčiu gautas Marijos Krikščionių Pagalbos paveikslas. Jis buvo laikomas Kryžių bažnyčios
didžiajame altoriuje. Pervežus į Metelius, įtaisytas kun. Jurgilo statytoje koplyčioje, ten įrengtame Kryžių bažnyčios atminimui altoriuje. Trys
kryžiai šioje koplyčioje atvežti taip pat iš Kryžių. Atrodo, kad šis paveikslas yra kopija to, kuris buvo nutapytas pagal Jono Bosko nurodymą.

APRAŠYMAS. Koplyčios centre yra trys kryžiai. Visi jie su prikaltu Jėzumi. Dešinėje koplyčios pusėje apie 1,2x1,7 m dydžio Marijos su Jėzumi
paveikslas. Padengtas tik sidabrinėmis karūnomis. Marija dešine ranka laiko skeptrą, o kaire — Jėzų. Jėzus kaire ranka laiko Žemės rutulį, dešine
laimina. Abu žiūri tiesiai. Po apačia užrašas: "Amabilissima Virgo Maria congregationis Eremitarum Camaldulensium Mater et Protectrix". Aplink
galvas šviesios aureolės. Drabužiai abiejų balti.

* * *

Žmonės nuo Kryžių įtaisė Seirijų bažnyčiai vėliavą su Kryžių Marijos paveikslu. Vėliava buvo pašventinta per Verbas 1976.IV.11. Tų pačių
metų pabaigoje šv. Metams atminti Seirijų bažnyčiai padovanojo paveikslą, vaizduojantį ežerą, toliau trys kryžiai ir Marija su Kūdikiu ant kairės
rankos. Marija su mėlynu apdaru, Jėzus — su raudonu. Jis kaire ranka laiko Žemės rutulį, dešine laimina.

MALONĖS. 1. Viena moteris prie Kryžių koplyčios esančiu šulinio vandeniu išsigydė kojų sąnarius, nors daktarai gydė, bet neišgydė. Jos
pastangom už padėką Marijai toj vietoj, kur buvo valdžios nugriauta koplyčia — bažnyčia, buvo pastatytas kryžius ir aptvertas tvorele.

2. "Mūsų šeimoje buvo pasakojama, kad Kryžiai — stebuklinga vieta. Mano uošvis Kuzas iš Seiliūnų kaimo dažnai prisimindavo: "Jaunystėje
ėmė skaudėti kojas, gydėsi visokiomis žolėmis, važinėjo pas šeptunus anoj Nemuno pusėj, kad užkalbėtų. Užkalbėjo vandeniu ir liepė vandeniu
vilgyt plaukus. Tai praeis kojas skaudėję, tik niekad vandens nesūdyti... Nieko tas užkalbėjimas negelbėjo, kad ir vandens nesūdė, nieko blogiau
nei geriau nepasidarė, o kojos nesveiko. Buvo prieš Sekmines, jau tik klūpodamas tvėrė tvorą, dirbdamas galvojo: kad pasveiktų, pėsčias nueitų
į Kryžius, triskart keliais apeitų apie bažnyčią. Sekantį rytą pasijuto, kad kojos sveikos. Per Sekmines nuėjo pėsčias į Kryžius, apėjo keliais apie
bažnyčią triskart, padėjo auką ir grįžo namo. Kasmet lankydavo Kryžius, sulaukė 86 metų amžiaus ir iki gyvenimo galo nesiskundė jokiais kojų
skausmais ir gerai vaikščiojo".

(Užrašyta iš Kazimiero Jaruševičiaus, 76 m. amžiaus, gyv. Miroslavo apyl., Milastonių km. 1972.IV.30.)

3. Vienas žmogus iš Janėnų nešė iš Kryžių bažnyčios vargonų vamzdžius ir darė blizges. Dabar tik šiltas gyvas, iš daktarų neišeina.

(Užrašyta iš Vlado Uzdilos, 60 m. amžiaus, gyvenančio Seirijų parapijos Ročkų km.)

ATLAIDAI. Išsirūpinta amžinieji atlaidai trijų dienų Sekminėms, šv. Petro ir Povilo šventėje, o daliniai atlaidai Rožinės — II spalio sekmadienį,
Dzūkijoje vadinama Oktava. Be šių atlaidų, ypatingai buvo švenčiama V.3 šv. Kryžiaus atradimas, IX.14 — šv. Kryžiaus išaukštinimas, taip pat
vadinamosios Kryžiaus dienos. Švč. Trejybės atlaidai neįvesti dėl pauzės trumpumo nuo Sekminių atlaidų.

Apie Kryžius yra išėjusi knyga: Juozas Petrauskas. "Kryžių bažnyčios istorija". Mankūnėliai, 1979 m. Šia knyga buvo pasinaudota rašant šį
darbą. Tas pats autorius 1994 m. išleido papildytą leidimą “Kryžių bažnyčios praeitin pažvelgus”.

                                    2. PAŽAISLIS — Kauno bazilika

VIETA. Kauno marių šiaurės vakarų pakrantėje, į pietryčius nuo Petrašiūnų.

VARDAS. Pa + "zaisa" — upelio pavadinimas.

ISTORIJA. Pažaislio vienuolyną įsteigė LDK kancleris Kristupas Zigmantas Pacas (1621 — 1684) su žmona Klara Genovaite Izabele Eugenija de
Mailly Lascaris 1664 m. Jis matė savo tėvynės nelaimes švedų ir rusų okupacijos metais ir tikėdamas, kad Dievas baudžia kraštą už žmonių
kaltes, steigė maldos ir Dievo garbinimo centrą, kad vienuolynas permaldautų Dievą už viso krašto nusikaltimus. Tam ypač tiko uždaro,
kontempliatyvaus gyvenimo būdo atsiskyrėliai kamalduliai, kuriuos K.Pacas pažino Italijoj. Jis mokėsi Perudžios mieste ir ne kartą aplankė netoli
miesto esantį Montis Coronae kamaldulių eremą. Vienuoliai gyveno atskirose celėse. Didžiąją dienos dalį jie meldėsi, skaitė šv. Raštą, mąstė
apie šv. dalykus. Valgė vieną kartą per dieną, pasninkavo visą amžių, išskyrus dvi dienas per metus. Barzdas ir ūsus želdė, o galvas skuto.
Moterims įeit į vienuolyną buvo uždrausta net ekskomunika. Beveik visuomet jie turėjo tylėti. Nei vargonų, nei sakyklų jų bažnyčiose nebuvo.
Vilkėjo ilgais baltais rūbais, miegojo apsirengę. Laisvu laiku dirbo rankų darbus, augindavo gėles ir naudingas žoles.

Griežtas atsiskyrėlių gyvenimas K.Pacui padarė gilų įspūdį, ir jis pasiryžo šio ordino vienuolius įkurdinti savo tėvynėje. Šiam sumanymui gavo
leidimą iš popiežiaus Aleksandro VII ir ordino vyresnybės. 1622.IV.20 steigimo projektas buvo patvirtintas Varšuvos seimo. 1677 m. iškilmingai
padėtas kertinis akmuo. Pirmas architektas, atvykęs iš Venecijos, buvo Liudvikas Fredas. Pasakojama, kad nebaigęs statybos jis įstojo į
vienuolyną, ten ir mirė. Statybai marmurą gabenta apie 20 metų iš Krokuvos apylinkių. Iš pradžių Visla iki Dancigo, po to iki Karaliaučiaus ir
Nemunu iki Pažaislio. Marmuro apdirbimas pagal piešinius vyko kasyklose, todėl pasitaikydavo ir netikslumų. Bažnyčia buvo baigta ir
pašventinta 1674 m. Marijos pas šv. Elzbietą apsilankymo garbei. Galutinai vienuolynas ir bažnyčia užbaigti tik po 50 metų.

Vienuolyne dirbo skulptorius Mykolas Volšeidas, kilęs iš Vokietijos (miręs 1676 m.). Gipsatūrų darbams vadovavo iš Lombardijos atvykęs
Džiovanis Merlis. Paveikslus ir freskas tapė Florencijos tapytojas Mikelis Andželas Polanis da Campis ir Venecijos tapytojas Ferdinandas della
Grose.

Pasakojama, kad statyba atsiėjo steigėjui du milijonus lenkiškų auksinių, arba aštuonias statines aukso. Bet tikros sumos niekas nežino, nes
išlaidų sąskaitą Kristupas Pacas perplėšęs ir įmetęs į ugnį sakydamas: "Ką atidaviau Dievui, tegul Jam vienam tebūnie žinoma".

1684 m. mirė K.Pacas, po metų jo žmona. Jie buvo palaidoti šalia savo vienintelio mažamečio sūnelio Pažaislio vienuolyno rūsy. Bažnyčios
statybą tęsė jo turtų paveldėtojas ir giminaitis Maltos ordino kavalierius Kazimieras Mykolas Pacas.

Apie 1686 m. statybos darbus vedė italų architektas Pietras Putinis. Prie vienuolyno bažnyčios baigimo prisidėjo, be Pacų giminės narių, ir
Vilniaus vyskupai. Vienas jų, Konstantinas Bžostovskis, 1712 m. iškilmingai ją konsekravo. Bažnyčia kėlė didžiausią nusistebėjimą ir
pasigėrėjimą visiems lankytojams. Kaip sako vienuolyno kronika, žmonės sueidavo iš viso krašto jos kaip kokio stebuklo pasižiūrėti.

Pirmas vienuolyno prioras buvo lietuvis tėvas Jeronimas (Zigmantas Krasauskas).

1755 m. į bažnyčią trenkė perkūnas. Kilo gaisras. Kiek vėliau ją paremontavo italų architektas Pietras Rosis. 1791 m. bažnyčios stogas buvo
išklotas geros rūšies Karaliaučiaus variu.

1812 m. bėgdama Napoleono armija padarė daug nuostolių. Bažnytiniai rūbai buvo sudraskyti, archyvas su knygynu išmėtyti, dalis varpų
suliedinti, šešios dramblio kaulo statulėlės, puošusios altorių, pagrobtos...

1831 m. visas kraštas sukilo prieš rusų priespaudą. Vietinė rusų vyresnybė vienuolius apkaltino dalyvavus sukilime, ir caras Mikalojus I 1832 m.
vienuolyną uždarė, turtą konfiskavo (jo vertė buvo keletas milijonų rublių). Vienuolius išsiuntė į kitus vienuolynus, o į buvusį atvežė iš
Rusijos pravoslavų. Jie iš bažnyčios padarė cerkvę, perdirbdami vidų sunaikino septynis pjaustytus iš medžio altorius, užtepė tris dideles
freskas, vaizduojančias LDK kunigaikščius, pertepė kryžius, baltus kamaldulių drabužius perdažė juodai ir t.t. Paveikslai buvo išvežti. Išorinės
statulos nuimtos. Nuplėšta dalis stogo varinės dangos. Barbarišką sužalojimą MLTE ir TLE vadina pritaikymu stačiatikių Uspenijos soborui.

Toje vietoje, kur 1883 m. nužudytas caras Aleksandras II, Petrapilyje, buvo statoma nauja bažnyčia. Jos stogui paimtas Pažaislio bažnyčios
stogo varis. Taip apvogę, rusai kupolą apdengė paprasčiausia skarda, kurią nudažė vario spalva. 1915 m. Pažaislį užėmė vokiečiai. Jie žinojo,
kad bažnyčios stogas dengtas geros rūšies variu, tačiau nesusiprato, kad juos pralenkė rusai. Vadovybės įsakymas nuimti Pažaislio varį
įvykdytas vokišku tikslumu. Nulupta geležinė skarda, jos vieton uždėtas tolis.

Per I pasaulinį karą vienuoliai pravoslavai išbėgo į Rusiją, išsiveždami vienuolyno brangenybes ("O ką gali kalbėt apie Kristupo Paco
padovanotą auksinę taurę, gausiai išpuoštą brangakmeniais — 425 deimantais, 193 smaragdais, 327 rubinais ir granatais, perlais, — apie 5 000
auksinių vertės...", — rašė "Švyturys" 1980, Nr.20, 28 psl.), archyvą, varpus, kai kuriuos paveikslus. Vokiečiai vienuolyne įrengė karo ligoninę.
Jie vandališkai išlaužė visus 102 marmurinius, variu apmuštus bažnyčios baliustradų stulpelius, nuplėšė likusį stogą, pakeitė jį toliu. Nuo to
ėmė gesti gipsatūros ir freskos. 1919 m. vokiečiai išsivežė, ką dar buvo palikę rusų vienuoliai: patiesalus, bažnyčios daiktus, vieną likusį varpą
ir t.t.

Nepriklausomos Lietuvos archeologinė komisija jau 1919 m. ėmė rūpintis apiplėšto ir apleisto ansamblio remontu. Tuoj pat kupolas ir bokštai
buvo padengti paprasta skarda.

1920 m. vienuolynas buvo atiduotas iš Čikagos atvykusioms šv. Kazimiero kongregacijos vienuolėms, kurios su valdžios parama šiek tiek
paremontavo bažnyčią ir vienuolyną.

Po rusų okupacijos bažnyčios paskirtis daug kartų keitėsi. Čia buvo respublikinis centrinis archyvas, po to senelių namai. Nuo 1950 m. —
psichoneurologinė ligoninė. 1964 m. įkuriama Kauno turistinė bazė. Nuo 1967 m. buvo Kauno M.K.Čiurlionio dailės muziejaus filialas.
Vadovaujant Čerškutei, Bartkienei, Zareckienei, Jakučiui buvo vykdoma restauracija.

1837 m. čia lankėsi caras Mikalojus I. 1870 m. čia buvo palaidotas Aleksejus Lvovas, rusų himno "Bože, caria chrani" autorius.

Bažnyčios rūsyje prasideda tunelis. Dar neištirtas.

PAVEIKSLO ISTORIJA. Stebuklingą Marijos su Kūdikiu paveikslą steigėjui padovanojo popiežius Aleksandras VII kaip palaiminimo ženklą.
Kartu popiežius dovanojo ir Marijos Aplankymo paveikslą, kuris buvo įdėtas bažnyčios didžiajame altoriuje. Tai kopija žymaus Florencijos
dailininko Mariočio Albertinelio (1474-1515) 1503 m. piešto paveikslo, kuris dabar yra Florencijos Uficių paveikslų galerijoje.

Šį Marijos su Kūdikiu paveikslą liaudis pavadino "Kamaldulių Dievo Motinos". Jį ypač garbino viso krašto tikintieji. Kasmet VII.2 čia
suplaukdavo didžiulės žmonių minios. Kai Pažaislio vienuolynas teko rusų vienuoliams, jie paveikslą paliko vietoje. Leido tikintiesiems
senovišku būdu jį garbinti. Kaip ir seniau, VII.2 rusų vienuoliai stebuklingą paveikslą iškilmingoje procesijoje nešdavo aplink bažnyčią ir
vienuolyną. Susirinkę maldininkai, daugiausia moterys, vienuoliams kaskart keliant paveikslą aukštyn, lįsdavo pro jo apačią, tikėdamosi gauti
palengvinimą savo skausmuose ir nelaimėse. Nuo 1893 m. buvo įprasta gegužės mėnesį stebuklingą paveikslą nešti į Kauną. Ten jis buvo
laikomas įvairiose cerkvėse ir namuose. VII.2 išvakarėse su iškilminga procesija vėl grąžinamas į Pažaislį.

1914 m. rusų vienuoliai pabėgo. Išsigabeno ir stebuklingąjį paveikslą. Tik 1928 m. SSRS valdžia pagal 1920 m. taikos sutartį grąžino jį Lietuvai.
Paveikslas Kaune buvo nevykusiai atnaujintas ir po to grąžintas į Pažaislį. Didžiulė procesija su bažnyčių, organizacijų ir mokyklų vėliavomis
pajudėjo iš Bazilikos 1928 gegužės 17 d. 8 val. ryto. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Gaudžiant Kauno
bažnyčių varpams, grojant orkestrams, aidint giesmėms, procesija patraukė į Pažaislį. Pakeliui paveikslą pasitiko pasipuošę namai, parengti
altorėliai, pastatyti vartai. Nepaisant dienos karščio ir ilgos kelionės, paveikslą lydėjo didžiulės tikinčiųjų minios. Prie Pažaislio bažnyčios durų
buvo įrengtas altorius, į kurį studentai ateitininkai, nešę paveikslą ant savo pečių, jį įdėjo. Metropolitas atlaikė pontifikalines šv. Mišias,
kurių metu giedojo Kauno seminarijos klierikų choras. Pamaldose dalyvavo vyriausybės nariai. Pamokslą pasakė garsus kalbėtojas tėvas
P.Andziulis MIC. Po šv. Mišių buvo gegužinės pamaldos, o po jų stebuklingas paveikslas įneštas į bažnyčią ir paliktas šoninėje jos
koplyčioje.

Po II pasaulinio karo rusai vykdė carų politiką. Paveikslas iš uždaryto vienuolyno 1947 m. buvo perkeltas į Kauno baziliką ir įtaisytas bažnyčios
kairėje pusėje prie pilioriaus esančiame altoriuje. 1978.VIII.28 paveikslas buvo pavogtas. Smulkiau įvykis aprašytas V.Misevičiaus straipsnyje
"Beveik Monos Lizos pagrobimas" ("Švyturys", 1979, Nr.10, 14 psl.). Kelios ištraukos iš jo:

"1978.VIII.28 gidas aiškino, kad paveikslo vertė 150 000 rublių. Nutapė jį Rubensas ar jo mokiniai. Paveikslas buvo išvežtas saugoti į
Peterburgą.

Rytą rasta rėmų pakraščiuose kyšantys grubiai išpjauti Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo likučiai. Kultūros ministerija pasakė nominalinę
paveikslo vertę — 150 000 rublių. Milicija išdalijo draugovininkams pavogto paveikslo fotokopijas.

Bendrabutyje vienam kilo įtarimas. Iškvietė miliciją. Įtariamasis spėjo išvažiuoti taksi. Atvykusiems pareigūnams tegalėjo pasakyti ant sniego
paskutinę minutę užrašytą taksi numerį. Taksi pavyko surasti. Surastas vagis su paveikslu 1979 m. sausio mėnesį. Vagis — kaunietis, gimęs
1955 m., Igoris Čestakovas. Jis užėjo į bažnyčią. Išgirdo, kaip gidė pasakojo turistams, kad paveikslas brangus, labai brangus. Pasislėpė nakčiai.
Paėmė, išpjovė paveikslą iš rėmo. Atstūmęs sklendę, išbėgo į lauką. Paveikslą jis slėpė tai namie, tai geležinkelio daiktų saugojimo kameroj, tai
kitur. Nutarė parduoti už 20 000 rublių.

Paveikslas buvo restauruotas. 1983.VIII.15 buvo pastatytas iškilmingai, dalyvaujant vysk. Liudvikui Poviloniui, į jam skirtą altorių.”

"Restauravimo centre Vilniuje dailininkas Balys Pakštas ėmėsi restauruoti Pažaislio Madoną 1980 m. pavasarį (XVII a. I p., drobė, aliejus). Jis
perduotas centrui pagal LTSR Aukščiausiojo teismo nuosprendį. Dailininkui reikėjo perpjautas drobės dalis suvesti į vieną gabalą. Po šios
sudėtingos operacijos teko nuimti vėlesnius užtapymus, atlikti trūkstamų dalių rekonstrukciją ir retušą akvarele", — "Vakarinės naujienos",
1988.XII.2.

Antanas Prokopavičius. Kai pliaupė lietus. “Socialistinė teisė”. 1980, Nr.1, 42 — 43 psl.

“...Milicijos darbuotojai jau žinojo, kad pavogtas paveikslas — labai vertingas meno kūrinys, ir tai vertė juos dar labiau įtempti savo jėgas jam
surasti. Tas paveikslas nedidelis, 118x94 cm, ovalinės formos. Jis žavi tarytum spinduliuojančiu iš jo švelnumu ir džiaugsmu. Madoną su
Kūdikiu pagal baroko epochos kanonus supa puošnus gėlių vainikas, nutapytas taip pat tobulai kaip ir visas paveikslas. Menotyrininkai mano,
kad tai flamandų dailininko D.Segerso arba vieno iš P.Rubenso mokinių, gal net paties šio didžiojo flamandų tapytojo darbas. Kaip ten bebūtų,
šis kūrinys — vienas iš brangiųjų mūsų respublikoje: jis įkainotas 60 tūkst. rublių (...)”

APRAŠYMAS. Rėmai ovaliniai. Apačioje ant raudono audeklo kabo apie 170 votų. Marija pavaizduota sėdinti, iki pusės, veidu siekianti Sūnaus
galvutės ir link jo palenkusi galvą. Jėzus sudėjęs rankutes ant Motinos dešinės rankos ir prisiglaudęs prie jos krūtinės. Abu žvelgia tiesiai.
Aplink juodu įvairiausių gėlių žiedų vainikas. Viskas dvelkia švelnumu ir ramybe. H.Jacynienės teigimu, paveikslas savo stiliumi artimas
flamandų tapytojui Danieliui Segersui (1590-1661) iš Antverpeno, gyvenusiam Italijoje.

MALONĖS. 1938 m. išleistame paveikslėlyje rašoma: "Užtariant Pažaislio Stebuklingajai Dievo Motinai, nemaža stebuklų per tuos dešimt metų
yra įvykę. Pamaldžiai tikima, kad jau savo grįžimo dieną Ji stebuklingai pagydžiusi vieną sunkiai sirgusią ligonę. Šalia kitų malonių laikas nuo
laiko čia gaunama pranešimų apie staigius nepagydomai sirgusių ligonių pasveikimus".

ATLAIDAI. VII.2.

MALDA. Nekaltoji Ramybės Karaliene, melskis už mus!

Stebuklingoji Motina, kuri iš seno globoji Nemuno ir Kauno apylinkes! Meldžiame, pažvelk iš Taikos Kalno šventovės į varguose skęstančiųjų
ašaras. Užtark juos pas galingąjį savo Sūnų, išmelsk jiems paguodos ir suraminimo. Tegu grįžta taikos dvasia į jų širdis ir į visą mūsų kraštą.

O Dievo Motina, stiprink savo vaikų tikėjimą, skaidrink papročius, kad būtume verti maloningos Tavo globos ir Tavo Sūnaus malonių. Per
Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Marija, Motina šventa,

Gėlių vainiko apsupta,

Taikos Kalne mum paskirta.

Ištiesk, maldaujame, rankas, —

Išgirsk savų vaikų raudas,

Globoki Nemuno lankas.

Per kančią, tremtį ir vargus

Grąžink tėvynei jos vaikus,

Globok meilingai mus visus.

Kun. St.Yla

                                    3. SURDEGIS — Kauno cerkvė

VIETA. Anykščių rajone, 9 km į šiaurės vakarus nuo Troškūnų. Kauno cerkvė prie autobusų stoties.

PRIKLAUSYMAS. Panevėžio vyskupija, Raguvos dekanatas.

VARDAS. Labai seniai dabartinio Važdalių kaimo vietoje buvo didelis dvaras. Tam dvarui priklausiusi ir dabartinio Surdegio vieta, tuomet mišku
ir krūmokšniais apaugusi pieva. Šia pieva dvaras apylinkės sodžių gyventojams leidęs naudotis kaip ganykla. Kartą piemenys šioje vietoje
susikūrę laužą ir bežaisdami pasikepę sūrį. Tuo tarpu banda išnykusi jiems iš akių. Visi šokę ieškoti gyvulių. Kol jie gaišę, pakeptas sūris
sudegęs. Nuo to laiko šią vietą ir praminę pirma "Surdagos", "Surdagai", vėliau "Surdegis".

ISTORIJA. Dvarininkas Bogdanas Ščitas — Staveckis savo dvare 1510 m. pastatė medinę bažnyčią ir pavedė ją vienuoliams bazilijonams.
Vėliau Biržų starosta Aleksiejus Vladyka pastatė cerkvę Švč. Trejybės garbei. Dar kiek vėliau Ona Stavecka pastatė prie cerkvės vienuolyną,
pakvietė iš Kijevo vienuolyno viršininką ir įkūrė vyrų šv. Dvasios vienuolyną.

Po 1596 m. Brastos unijos Surdegio bazilijonai tapo unitais, o rusų šaltiniai teigia, kad tapo stačiatikiais.

1625 m. buvo pastatyta mūrinė bažnyčia.

Apie 1780 m. Ksaveras Siesickis pastatė medinę koplyčią. Dabartinė bažnyčia ir vienuolyno trobesiai buvo pastatyti 1812 m. Rygos miestiečių
lėšomis.

Po 1831 m. sukilimo rusai, panaikinę uniją, bažnyčią pavertė cerkve, o vienuolyną supravoslavino. Iki pat I pasaulinio karo tarp pravoslavų buvo
du senukai vienuoliai, kuriuos kiti vienuoliai vadindavę unitais, būtent Ospko ir Aleksejus. Stačiatikiai čia įsteigė nusidėjusiems šventikams
pataisos namus. 1915 m. vienuoliai pabėgo į Rusiją. Vokiečių okupacinė valdžia 1917 m. bažnyčią atidavė katalikams. Kun. M.Nakas bažnyčią
benediktavo senu Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų titulu. Naujasis klebonas A.Meškauskas suremontavo bažnyčią ir šulinėlį rūsyje sutvarkė.
1934 m. vidaus remontu pasirūpino kun. J.Gendrėnas.

Po II pasaulinio karo stebuklingas šaltinėlis, esantis rūsyje po didžiuoju altoriumi, buvo rusų užmūrytas. Dabar jis vėl sutvarkytas ir žmonės
semia jo vandenį, sakydami, kad yra stebuklingas.

PAVEIKSLO ISTORIJA. Paveikslas atsiradęs apie 1530 m. prie šaltinėlio. Čia Ona Stavecka 1550 m. pastatė koplyčią. Nuo to laiko Surdegis
ėmęs garsėti kaip stebuklinga vieta.

1915 m. pravoslavai išsigabeno paveikslą į Jaroslavlį. 1921 m. jis parvežtas į Panevėžį. 1926 m. su Eleferijaus, Vilniaus ir Lietuvos metropolito,
žinia ir palaiminimu perkeltas į Kauno Blagoveščenskaja cerkvę.

nuotrauka

APRAŠYMAS. Paveikslas yra cerkvės dešinėje pusėje. Dydis apie 80x110 cm. Padengtas aukso spalvos metaliniu aptaisu, kuris ne tik tiesus,
bet ir erdvinis. Neuždengta tik veidai, rankos ir Jėzaus pėdutės. Virš paveikslo šv. Dvasios simbolis — balandis, pagamintas kaip ir aptaisas.
Paveikslas papuoštas melsvom užuolaidėlėm. Ant Marijos su Jėzumi figūrų kabo daug karolių. Ant abiejų galvų aureolės, papuoštos brangiais
akmenimis ir spinduliais. Marija lyg sėdi. Ant kairės rankos laiko Kūdikėlį Jėzų, dešinę priglaudusi prie krūtinės. Jėzus abiem ar viena ranka
laikosi už Marijos dešinės rankos. Abu susiglaudę veidais ir žiūri tiesiai. Veidai nutapyti (ar pertapyti, nes gana švieži) bizantiniu stiliumi.

Paveikslo apatinėje dalyje metalinė plokštelė su rusišku įrašu: "Stebuklingas Surdegio Marijos paveikslas".

Pastaba. Pastaba "ar pertapyti, nes gana švieži" daryta 1983 m. O žodžio “pertapyti” reikšmė buvo “atnaujinti”. Dabar (1988 m.) teko matyti
Surdegio ikonos iškirptą paveikslėlį iš "Pravoslavnyj cerkovnyj kalendarj". Kadangi buvo tik iškarpa, neaišku, kurių metų; gal prieš 10 ar 20
metų atspausdinta. Toje iškarpoje Surdegio Marijos paveiksliuke veidai Vakarų tipo. Žvilgsnis Marijos kiek žemyn ir į šoną. Kūdikėlio žvilgsnis
tolyn į dešinę. Jėzus laiko Marijos dešinę ranką savo kaire, o dešine ranka laimina. Todėl pravoslavai paveikslą galėjo pertapyti pagal savo
dailės kanonus.

MALONĖS. Šios žinios paimtos iš kabančios prie paveikslo lentelės su užrašu.

1. Prieš paveikslą pasimeldus pasveiko sirgusi nepagydoma liga katalikė iš Dubeikių kaimo, mergelė Kunigunda.

2. Nuo tokios pat ligos pasveiko Luka Jakovlevas Šelebudovas iš Kazlovskio kaimo.

3. Jevdokija Sukovskaja iš Aniūšių kaimo pasveiko nuo galvos skausmų ir akių ligos.

4. Šventiko Georgijaus sūnus Spaskis gimė silpnas ir ligotas, su silpnaprotystės požymiais. Po maldų prie stebuklingo paveikslo 1881.VIII.15 jis
patyrė stebuklų ir pradėjo normaliai vystytis. Baigė dvasinę seminariją ir tapo Panevėžio realinės mokyklos įstatymų mokytoju.

ATLAIDAI. 1919.VII.26 vysk. J.Skvireckas suteikė Surdegio bažnyčiai Žolinės atlaidus.

                         4. VILNIAUS ŠV. BALTRAMIEJAUS BAŽNYČIA — Nemenčinė

VIETA. Užupis.

ISTORIJA. Bažnyčią ir reguliariųjų kanauninkų vienuolyną pastatė Užupyje 1644 m. Jokūbas Chalomėjus. Abu statiniai buvo mediniai. Per 1655
— 1660 m. rusų užpuolimą bažnyčia ir vienuolynas sudegė. Jie buvo atstatyti mūriniai. XVIII a. pr. bažnyčia vėl sudegė. 1788 m. jos vietoje
vienuoliai iš pradžių pastatė oratoriją, o 1824 m. tą oratoriją perdirbo į dabartinę bažnyčią. Buvo be bokšto. 1881 m. pastatytas bokštas. Jos
viduje buvo penki altoriai, kurie, rusams 1947 m. uždarius bažnyčią, perkelti į Nemenčinės bažnyčią. Bažnyčioje buvo sandėlis, vėliau
skulptūros dirbtuvė. 1992.11.10 grąžinta. Joje numatoma įkurti baltarusių tautybės katalikų parapiją.

Kelios ištraukos iš Br.Kviklio knygos "Lietuvos bažnyčios" apie Nemenčinės lenkinimą:

"Žinyčia” 1900 m. Nr.3, 56 psl. rašo: "Nemenčinės parapija lietuviška, bet dvasiškija lietuvišką kalbą taip naikino, jog dabar nieko lietuviško
bažnyčioje nebėra, nors abudu kunigu lietuviu, bet išgamu. Vartydamas senoviškus raštus, tyrinėdamas lietuviškus priežodžius ir dainas,
užėjau eiles iš laiko, kad lenkišką kalbą pradėta platinti, iš jų matos lietuvius dideliai troškusius brangią savo kalbą apginti ir užlaikyti, ilgą
valandą nuo lenkiško raugo kračiusius".

"Aušra" 1884 m. Nr.9 išspausdino kun. Silvestro Gimžausko (1844 — 1897) ilgą 31 punktelio eilėraštį "Nemenčinas":

"Kaipgi peiktas Nemenčinas,

Kad prigimtos kalbos ginas!

Ir vis viena, kas taip daro,

Kaip iš namų močią varo!

Nauja eilė Nemenčino

Matos nieko nebežino,

Rastum, ir ko negirdėjo,

Kas bažnyčią jiems uždėjo!

Tai žinokit, kad Jėgalis

Katalikas ir karalius,

Tas, kur žengė, kur tik ėjo,

Vis lietuviškai kalbėjo.

Pataisykit, mano broliai,

Ką suardėt tik lig šiolei!

Už gi šneką prigimtinę

Pastatykit ir krūtinę!.."

"Vilniaus žinios" 1905 m. Nr.197 rašė: "Nemenčino parapija, taip pat kaip ir visa Vilniaus vyskupystė, buvo nuo amžių dvarininkų ir kunigų
lenkinama. Jie įkalba žmonėms, kad lietuvių kalba yra "prasta" ir "pagoniška", kad ją tik pagonys tevartoja. Bet lietuvių kalba iki šiolei
tebegyvuoja! Tebegyvuoja ir tie lietuviai, kurie, lankydami Žemaičių ir Seinių vyskupijas, su nusistebėjimu išgirdo lietuvių kalbą bažnyčiose ir
daugelį ponų vartojant. Susiprotėjo žmoneliai, kad ir lietuvių kalba danguje vartojama, pradėjo jos įvedimo reikalauti bažnyčioje ir savo krašte,
net pačiame sulenkėjusiame Vilniuje. Pradėjo ir nemenčiniškiai darbuotis, kad jiems duotų lietuvį kunigą. Davė jiems kunigą Masiulį tik dėl to,
kad laikė jį už lenkomaną. Bet užsivylė, nes tas tariamasis "lenkomanas" pradėjo tvirtinti, kad su lietuviška kalba gali būti žmogus išganytas.
Pradėjo sakyti lietuviškai pamokslus ir žmonėms atidarinėti akis. Tada Vilniaus pralotai lenkai, išsigandę, kad lenkiški reikalai šiame krašte
nenupultų, kun. Masiulį perkėlė į Buivydžius, o čia atsiuntė kunigą lenką".

PAVEIKSLO ISTORIJA. Jis buvo kartu su altoriais perkeltas iš šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios į Nemenčinės bažnyčią.

nuotrauka

APRAŠYMAS. Paveikslas — Trakų stebuklingo paveikslo kopija. Jis yra didžiajame altoriuje. Dydis apie 1,2x1,5 m. Marija kaire ranka laiko gėlę,
o dešine prilaiko Kūdikėlį Jėzų. Jėzus dešine ranka laiko knygą, o kairę ranką tiesia link Marijos gėlės. Marija žiūri tiesiai. Jos karūną laiko du
angelai, o virš galvos penkios žvaigždės, sudarančios lyg aureolę. Matosi tik veidai ir rankos, visa kita padengta sidabriniu aptaisu. Fonas
aksominis, raudonas. Ant jo prikabinta 15 votų.

2. Bažnyčios kairiajame altoriuje yra žmonių gerbiamas Marijos su Kūdikiu ant kairės rankos paveikslas. Jie paauksuotame aptaise. Jis taip pat
yra iš Baltramiejaus bažnyčios.

MALONĖS. Prie klebono Kazimiero Pukėno, gim. 1905 m., atnešė kaip padėką už patirtas malones du votus.

ATLAIDAI (Nemenčinėje). šv. Jurgio, Škaplierinė, Žolinė, Mykolo (titulo).

                       5. VILNIAUS ŠV. KOTRYNOS BENEDIKTINŲ BAŽNYČIA — Pavilnis

VIETA. Senamiestis.

ISTORIJA. Bažnyčią 1622 m. pastatė Mikalojus ir Kotryna Horodskiai. Vyskupas Eustachijus iš Nesvyžiaus į Vilnių pakvietė vienuoles
benediktines ir apgyvendino prie šv. Kotrynos bažnyčios. Vienuolyną turtais apdovanojo Lietuvos etmonas Jonas Karolis Katkevičius.
1635-1641 m. Petras Valavičius pristatęs bokštus ir Dievo Apvaizdos koplyčią. Bažnyčia ir vienuolynas per 1655 m. rusų invaziją sudegė. Kai
1692 m. į vienuolyną įstojo dvi didiko Jono Felikso Paco dukterys, jo ir draugų lėšomis 1693-1703 m. pastatyta nauja bažnyčia ir vienuolynas.
Konsekravo Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis. Bažnyčia ir vienuolynas su biblioteka smarkiai nukentėjo per didįjį Vilniaus gaisrą
1737 m. Ją atstatė vilnietis architektas Jonas Kristupas Glaubičius, darbus baigęs rokoko laikotarpiu, apie 1743 m.

Per 1812 m. karą prancūzai vienuolyną pavertė ligonine, o iš bažnyčios padarė javų sandėlį. Pagal kitus šaltinius, bažnyčia paversta ligoninės
koplyčia. Benediktinės tada laikinai prisiglaudė pas šv. Mykolo bernardines. 1857 m. rokoko interjerą atnaujino abatė Maura Doveikaitė.
Bažnyčioje buvo devyni rokoko stiliaus altoriai. 1759 m. į ją atvežta iš Krokuvos 15 žymaus dailininko Simono Čechavičiaus tapytų paveikslų.

Šią bažnyčią kasdien lankydavo ir priimdavo šv. Komuniją 1863 m. Lietuvos sukilėlių vadas Vilniuje Juozapas Kalinauskas (1835-1907), vėliau
tapęs karmelitu.

Po II pasaulinio karo dalis vienuolių išvyko į Lenkiją, o bažnyčia buvo uždaryta. 1989-1990 m. šią bažnyčią remontavo Lenkijos statybininkai.

PAVEIKSLO ISTORIJA. Jis kabojo šv. Kotrynos bažnyčios Dievo Apvaizdos koplyčioje. Ir, kaip dabar dar gyva benediktinė sakė, ten visą laiką
ir kabojęs. Rusams okupavus Lietuvą ir ėmus uždarinėti bažnyčias, paveikslas buvo paslėptas ir apie 1978 m. patalpintas 1935 m. pastatytoje
Pavilnyje Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vardu pavadintoje medinėje bažnyčioje. 1977.III.18-19 naktį bažnyčia buvo
apiplėšta, išniekintas šv. Sakramentas, pavogta monstrancija, relikvijoriai, žvakidės.

nuotrauka

APRAŠYMAS. Paveikslas yra dešiniajame altoriuje. Dydis primena Aušros Vartų, apie 1,5x1,7 m. Tai Aušros Vartų Marijos kopija. Skiriasi tuo,
kad aptaiso gėlės kitokios, karūna viena, jos nelaiko angelai, rankos kiek kitokios, už galvos nėra saulės, bet eina vingiuoti aukso spalvos
spinduliai. Tarp jų yra 16 sidabrinių žvaigždžių. Veidas taip pat kiek skiriasi. Ant kaklo karoliai. Sidabriniu aptaisu padengta tik Marijos figūra.
Fonas rudas. Iš paveikslo šalių raudona medžiaga papuoštos lentelės, kuriose yra per 250 įvairių padėkos ženklų.

MALONĖS. Marija nenustoja savo malones dalyti ir dabar. Klebonas A.Končius rado ant altoriaus padėtus karolius.

                   6. VILNIAUS TRINAPOLIO ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA — Kalvarijų bažnyčia

VIETA. Prie Valakampių.

ISTORIJA. XIV a. Trinapolio žemė buvo atiduota Vilniaus vyskupams, kurie čia įsteigė savo vasaros rezidenciją. Vyskupas K.Bžostovskis 1704
m. pastatė medinę bažnytėlę ir trinitorių vienuolyną. 1750-1760 m. pastatyta mūrinė bažnyčia, kurią 1722 m. konsekravo minėtas vyskupas.

Po 1831 m. sukilimo rusų valdžia vienuolyną uždarė, o jo pastatus ir kitus turtus su žeme perdavė stačiatikių dvasinei vyresnybei, kuri čia
įsteigė savo archijerejaus vasaros rezidenciją. Šiam grobimui vadovavo atskalūnas kun. Juozapas Siemaška. 1846 m. Trinapolis tapo oficialia
Vilniaus archijerejaus buveine. 1849 m. bažnyčia perdirbta pagal cerkvės reikalavimus. 1916 m. okupacinė vokiečių valdžia Trinapolį atidavė
Vilniaus lietuviams. Bažnyčia buvo atstatyta. 1919 m. iš Rusijos atvyko kun. Nikodemas Raštutis su visa vaikų prieglauda. Gavęs iš vysk.
J.Matulaičio leidimą, čia įsikūrė. Lenkams užėmus Vilnių, vyskupas gavo oficialų valdžios raštą, kuriuo Trinapolis buvo grąžintas vyskupijai.
Tačiau vysk. J.Matulaitis, užuot tradicine tvarka naudojęs Trinapolį savo asmeninės rezidencijos reikalams, padėkojo raštu už dovaną ir
atsisakė iškraustyti prieglaudą. Bet vasaros metu atostogaudavo Trinapolyje, bažnyčioje laikydavo mišias, klausydavo išpažinčių. Prieglaudos
iškraustyti jis nenorėjo dėl to, jo žodžiais tariant, "kad dėl jo nukristų bent viena vaiko ašara".

Vyskupu Vilniuje tapo R.Jalbžykovskis. Jis 1926 m. iš Trinapolio išmetė prieglaudą ir sau įsitaisė puošnią vasaros rezidenciją.

Po karo rusų valdžia įrengė ligoninę, vėliau turistinę bazę.

PAVEIKSLO ISTORIJA. Stebuklingas Marijos paveikslas po 1832 m. iš Trinapolio bažnyčios buvo perkeltas į Kalvarijų bažnyčią ir įdėtas jos
didžiajame altoriuje. Paveikslas pieštas XVII a. ir kažkieno dovanotas trinitorių bažnyčiai. Jis esąs Marijos Barūniškės kopija. Tokios žinios iš
senesnių šaltinių.

Dabar Kalvarijų bažnyčioje yra stebuklingas Marijos paveikslas. Kaip kunigas sakė, jis perkeltas iš Trinapolio bažnyčios. Bet yra ne didžiajame
altoriuje, ir Marija ne Barūnų, o Skausmingoji.

APRAŠYMAS. Paveikslas kabo presbiterijos dešinėje pusėje. Dydis apie 180x120 cm. Apačioje lentelė su 27 votais. Marija stovi rankas
nuleidusi ir sunėrusi. Pro rūbą matosi sandalai. Už nugaros laukai. Dešinėje pusėje trys kryžiai, šiek tiek arčiau — trys vinys, erškėčių vainikas ir
kitkas. Ant paveikslo užkaltas prie Marijos galvos metalinis geltonas žiedas. Iš Jos galvos sklinda spinduliai, šviesa. Prie krūtinės karoliai.

                                 7. SENIEJI TRAKAI — Vilniaus bazilika

Šis paveikslas garbingas. Apie jo stebuklingumą neužtikau šaltiniuose.

ISTORIJA. Senuosiuose Trakuose bažnyčią pastatė Vytautas 1405 m. ir įsteigė benediktinų vienuolyną. 1557 m. abu pastatai nukentėjo nuo
gaisro. Netrukus pastatyta nauja bažnyčia. 1780 m. suręsta laikina bažnytėlė. 1790 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Ji 1838 m. suremontuota.
1905 m. nugriauta. 1898-1899 m. klebono L.Cudovskio rūpesčiu vienas buvęs vienuolyno sparnas perdirbtas į mūrinę bažnyčią. Per I pasaulinį
karą bažnyčia apgriauta. 1921 m. atstatyta. 1980 m. suremontuota. Vienuolyno pastatai buvo naudojami kolūkio reikalams.

PAVEIKSLO ISTORIJA. S.Daukantas "Raštuose" (V., 1976, I t., 389 psl.) taip rašo: "Vytautui norint vainikuotis karalium, ciesorius Zigmantas
pats norėjo su juo regėtis ir buvo sutarta Lucke susieiti. Atėjo tenai ne tiktai Zigmantas ciesorius su žmona, kaipo meilaudamas DLK pagalbos
ant turkų ir čekų, bet ir karaliai danų ir lenkų su visa diduomene, didis kunigaikštis maskolių, didis kunigaikštis Tverės, Riazanės, didis chanas
totorių, siuntiniai ciesoriaus rytų... (tai buvo 1428 m.) kursai tarp kitų brangių dovanų didžiajam kunigaikščiui Lietuvos atsiuntė didžiai brangų
abrozdą Motinos Švenčiausios aukso rėmuose. Jį neseniai Senųjų Trakų kunigas benedikčionis, gerbdamas didįjį altorių, rado tenai užkištą
dulkėmis apkerpėjusį. Iš pirmo nepažino. Kad ėmė veizėti, rado ir parašą. Tasai abrozdas tebėr šiandien pas kunigus benedikčionis. Ir reikia
viltis, kad tas zokonas, kaipo ėmė šiandien mokytis, nepakeis niekur to brangaus palaiko Lietuvių tautos".

Vytautas tą paveikslą dovanojo S.Trakų bažnyčiai. Benediktinų bažnyčioje paveikslas išbuvo iki 1832 m. vienuolyno panaikinimo. Paskutinysis
Trakų benediktinų abatas Čechavičius, vienuolyną uždarius, tą paveikslą pasiėmė su savim. 1849 m. jį atidavė Lucko sufraganui Fijalkovskiui
drauge su paveikslo istorija. Ten pažymėta, kad šis Marijos paveikslas 1812 m. buvo įdėtas į brangius rėmus. Fijalkovskis paveikslą ir jo
aprašymą 1859 m. padovanojo Vilniaus kapitulai su sąlyga, kad jis bus pakabintas "Vytauto koplyčioje". Kadangi tokios koplyčios katedroje
nebuvo, tai paveikslas buvo pakabintas virš Vytauto paminklinės lentos. Kitoje paveikslo pusėje yra surašyta jo istorija.

Kiti paveikslai iš S.Trakų vienuolyno 1859 m. buvo perkelti į Nesvyžių.

APRAŠYMAS. Paveikslas pieštas ant medžio tempera. Dydis 42x30 cm. Marija iki pusės, ant dešinės rankos laiko Kūdikėlį. Abu su karūnomis.
Marija kairėj rankoj laiko skeptrą, priglaudusi prie krūtinės. Jėzus dešine ranka laimina, o kaire laiko rutulį su kryžiumi. Aplink fonas
ornamentuotas. Rėmai mediniai, meniškai išpjaustyti, su Vyčiu apačioje.

ATLAIDAI. S.Trakuose Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir šv. Benedikto (titulo).

* * *

                                     1. APSAS — Obuolykščių km.

VIETA. 35 km į rytus nuo Dūkšto.

VARDAS. Nuo Apso ežero. Pagal V.Žučkevičiaus "Baltarusijos toponimikos žodyną" nuo baltiško žodžio “apsaka” ar “apsa”, reiškiančio
apyžerį, kuris apsenka ir periodiškai iškyla iš vandens.

PRIKLAUSYMAS. Iki 1926 m. priklausė Žemaičių vyskupijai. Ją yra vizitavęs Žemaičių vysk. P.Karevičius. 1926 m. Apsas įjungtas į Vilniaus
vyskupiją, Breslaujos dekanatą.

ISTORIJA. Pirmą kartą minimas 1500 m. 1569 m. Apso turtai laikomi karaliaus stalo turtais, o pats Apsas buvo seniūnija. 1676 m. priklausė
Ciechanovieckiams, kurie tais metais dvare buvusią koplyčią pavertė bažnyčia. 1768 m. pastatyta nauja, medinė. 1866 m. ji sudegė. 1887 m. Apso
dvaro valdytojai Plateriai pastatė naują pseudogotikos stiliaus mūrinę bažnyčią. 1944 m. ji uždaryta, viskas išdaužyta ir suplėšyta. Paversta
sandėliu, po to stalių dirbtuvėmis.

PAVEIKSLO ISTORIJA. Iš žygio pro šias vietas grįžęs keliauninkas pasakė, kad stebuklingas paveikslas iš Apso bažnyčios perkeltas į
Obuolykščių kaimą.

ATLAIDAI. Jono Krikštytojo (titulo).

* * *

Čia bus trumpai suminėta, kas girdėta iš žmonių. Kiek tai atitinka tiesą, atsakomybės neprisiimu, nes viskas gerokai supainiota. Pvz., Olkevize
senutė sakė, kad Olkevizo paveikslas perkeltas į Kostenevičius. Ten tokio paveikslo lyg nėra, o esantis — atkeltas iš Vileikos.

LOSKAS — žr. prie Vyšniavo.

BURNEVAS ir DIDIEJI BERSTOVIČIAI — žr. prie DIDIEJI EISMANTAI.

KOZLOVIŠČIAI — žr. GARDINO BERNARDINŲ BAŽNYČIA.

Hosted by uCoz